Rukopisi se šalju redakciji časopisa elektronskom poštom, u Microsoft Word formatu na adresu casopis.hs@udg.edu.me. Uz rukopis, potrebno je potpisati i poslati popunjenu Etičku izjavu (), u skeniranoj formi. Rukopis mora sadržati apstrakt (do 120 riječi) i najviše 7 ključnih riječi, na maternjem jeziku (na početku priloga) i na engleskom jeziku (na kraju priloga). Poželjna dužina za izvorni naučni članak jeste od 6000 do 8000 riječi, uključujući bibliografiju i napomene. Redakcija zadržava pravo da tekstove koji ne zadovoljavaju standarde ne uzme u razmatranje. Prikaze knjiga treba pripremiti na isti način, sa poželjnom dužinom od najmanje 2000 riječi. Autori su u obavezi da koriste font Times New Roman (veličina 12, prored 1.5). Naslove je potrebno navoditi u Bold stilu, a podnaslove u Italic stilu (veličina 12). Iznad naslova rada je neophodno navesti boldovano ime i prezime autora. U posebnoj fusnoti (*) potrebno je navesti informacije o autoru i naziv institucije u kojoj je zaposlen, kao i e-mail adresu. U slučaju potrebe navođenja dodatnih informacija o samom tekstu (koji je eventualno dio nekog naučnog projekta ili istraživanja), isto navesti u novoj fusnoti (**). Strana imena i nazivi se mogu navoditi u transkripciji na maternjem jeziku ili u originalu, po želji autora.

Citati se stavljaju među znake navoda. U citatu se zadržavaju sve pravopisne posebnosti originalnog teksta pa i moguće greške, koje se obilježavaju posebnom oznakom (sic). Za uput na literaturu ili izvore se koristi Oksfordski sistem, koji podrazumijeva da se bibliografska referenca smješta u fusnotu. Primjeri navođenja izvora u fusnotama:

Monografije

¹ Henri Kisindžer, Svetski poredak, CID, Podgorica, 2015, str. 105.

² Hans Kohn, The Idea of Nationalism: A Study In Its Orgins and Background, Trasaction Publish, 1961, p. 523.

Tekstovi u zbornicima

¹ Tanja Miščević, Pregovori Srbije i Evropske unije za zaključivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u: Slobodan Samardžić (ur.), Srbija u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, Službeni glasnik, Beograd, 2009, str. 147-152.

² Frances Stewart and Arnim Langer, Horizontal inequalities: Explaining persistence and change” in: Frances Stewart (ed.), Horizonal inequalities and conflict. Understanding group violence in multiethnic societies, Palgrave Macmillan, London, 2008, p. 54.

Tekstovi u naučnim časopisima

¹ Ilija Vujačić, „Građanski humanizam Adama Fergusona”, Humanističke studije, br. 2, str. 141. ² Lotta Harbom and Peter Wallensteen, „Armed conflict, 1946-2009”, Journal of Peace Research, Vol. 47, No. 4, pp. 501-509.

Tekstovi u novinama i časopisima

¹ Viktor Ivančić, U ime obiteljiVijesti, 29. oktobar 2017., str. 23.

² Aleksa Djilas, Tito’s Last Secret: How Did He Keep Yugoslavs Together?Foreign Affairs, July/August 1995, p. 27.

Izvori sa interneta

Ime i prezime autora, naziv teksta, izdavač (ukoliko je tekst objavljen), puna internet adresa, datum pristupa, broj strane (ukoliko postoji).

Ponavljanje ranije navednih izvora

U slučaju navođenja izvora iz prethodne fusnote koristiti Isto ili Ibidem (Ibid.).

Grafikoni i tabele

Tabele i grafikoni trebaju da sadrže broj, naslov i izvor.

Bibliografija

Izvore u listi literature navoditi po abecednom redu, na isti način kao i u fusnotama, s tim što se prvo navodi prezime citiranog autora.