Broj 7/2020 (download)

TEMATSKI RADOVI:

UDK 911:327(4-191.2)

Filip Tesar

Balkan i Srednja Evropa u metaforičnom zagrljaju (  )

UDK 316.774
UDK 821.162.4-252:398

Tatiana Hrivíková

Folk Tales and Fairy Tales as Transmitters of Cultural Values Acculturation Process Through Bedtime Reading (  )

UDK 347.72.033:330.522(437:497.1)“1949“

Milan Balaban, Dalibor Savić

Nacionalizacija čehoslovačke imovine u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji na primjeru firme Bata (  )

UDK 572(=1.497.16)(091)
572:929Cvijić J.

Višeslav Aralica

„Pravi dinarci“. Crnogorci, „dalmatinski Zagorci“ i Ličani u antropogeografiji Jovana Cvijića (  )

STUDIJE:

UDK 32:821.163.4.09Petrović Njegoš P. II

Ilija Vujačić

Politički mit u Gorskom vijencu (  )

UDK 339.192:663.991(497)“18/19“

Petar Dobrev, Dimitar Grigorov

Opium, Bonito and Olive Agents: States and Drugs in the Balkans (Beginning of the 19th Century — 1940s) (  )

RECENZIJE:

Boris Mosković

Mihad Mujanović, I zemlja se potrese: odjek zemljotresa u Skoplju 1963. godine i Bosanskoj krajini 1969. godine, Udruženje za modernu historiju, Sarajevo, 2019 (  )

Balša Lubarda

Bernhard Forchtner (ed.), Far Right and the Environment. Oxon: Routledge, 2020 (  )

Dragan K. Vukčević

In Memoriam: Prof. dr Mileva Filipović (1938–2020) (  )