No. 2/2016 (download)

THEMATIC ARTICLES:

UDK 008:37

Đuro Šušnjić

Pet ključnih pitanja kulture (  )

UDK 94(497.11)

Božidar Jezernik

Spomenik „velikom Ujedinitelju” u kolektivnom sjećanju i zaboravu (  )

UDK 32:165.742

Asim Mujkić

Humanizam između ideologije i kritike (  )

UDK 27:008

Dragana Jeremić Molnar, Aleksandar Molnar

Učenje o regeneraciji čovečanstva. Chamberlainova kanonizacija Wagnerove nove religije (  )

UDK 165.742:27

Goran Gretić

Heideggerova kritika humanizma i zagovaranje „novog početka” (  )

UDK 321.011.5:165.742]:061.1

Petar Marković

Demoi-kratska teorija Evropske unije i evropski građanski humanizam (  )

UDK 165.742”19”

Alpar Lošonc

Humanizam versus antihumanizam: elementi za obnovu rasprave (  )

UDK 008:316.3”19”

Ljiljana Glišović

Rizično društvo i procesi decivilizacije (  )

UDK 316.442(497.11)

Duško Radosavljević

Socijalna transformacija zemalja bivše Jugoslavije: 25 godina posle (  )

UDK 165.742 Ferguson A.

Ilija Vujačić

Građanski humanizam Adama Fergusona (  )

UDK 165.742:141.132

Nermina Mujagić

Humanizam i racionalnost (  )

UDK 165.742:061.1

Nikola B. Šaranović

Filozofske i nekonfesionalne organizacije u dijalogu sa institucijama Evropske unije: Primjer Evropske federacije humanista (  )

STUDIES:

UDK 347.2:342.1(497)

Milan Podunavac

Democracy and Human Rights in Limited Statehood: SEE Perspective (  )

UDK 327(497.16)”18”
UDK 32:929Petrović Njegoš P. II

Đorđije Borozan

Njegoševa diplomatija (  )

UDK 321.011.5(100)

Đorđe Pavićević, Marko Simendić

Razoružavanje demokratije (  )

UDK 32:008

Bojan Vranić

Problem kulturnog determinizma u teoriji političke kulture (  )

UDK 316.774(091)

Dejana Prnjat

Mediji nekad i sad (  )

REVIEWS:

Bojan Vranić

Milan Podunavac, Republikanizam: teorija, nasleđe i principi, CID i Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Podgorica, Beograd, 2014 (  )

Nebojša Čagorović

Crnogorske dinastije I: Đorđe Borozan: „Duklja – Zeta – Crna Gora: Vojislavljevići – Balšići – Crnojevići”, Cetinje 2015; Crnogorske dinastije II: Živko M. Andrijašević, „Dinastija Petrović-Njegoš”, Cetinje 2015 (  )

Andrej Bracanović

Živko M. Andrijašević, Crnogorske dinastije II, Dinastija Petrović-Njegoš, Ministarstvo kulture Crne Gore, Cetinje, 2015 (  )

Čedomir Čupić

In Memoriam: Prof. dr Vučina Vasović (1936–2016) (  )